شورای نشر

برای مشاهده آیین نامه نشر دانشگاه نهاوند بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

آیین نامه شورای نشر