مدیریت آموزش

 

دکتر مهتاب صالحی
استادیار گروه :  کشاورزی
شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰
شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۰
پست الکترونیکی : m.salehi@nahgu.ac.ir