مدیریت آموزش

 

دکتر معصومه سیف
استادیار گروه :  تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰
شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۰
پست الکترونیکی : m.seif@nahgu.ac.ir