مدیریت پژوهشی

 

مهندس هنگامه هادیان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰
شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۰

پست الکترونیک:  h.hadian@nahgu.ac.ir