مدیریت پژوهشی

 

دکتر فرشته یعقوبی

دکتری شیمی معدنی

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰
شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۰

پست الکترونیک:  f.yaghoobi@nahgu.ac.ir

رزومه پژوهشی دکتر فرشته یعقوبی