معرفی معاونت

 

دکتر ملیحه السادات صفایی
دانشیار گروه:  شیمی
شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰
شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۲
پست الکترونیکی : m.safaee@nahgu.ac.ir