معرفی معاونت

 

دکتر ملیحه السادات صفایی
استادیار گروه :  شیمی
شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۲
شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۲
پست الکترونیکی : m.safaee@nahgu.ac.ir