کتابخانه مرکزی

خانم زهرا گودرزی

تلفن: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰

فکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۰

پست الکترونیک:  zahra_gudarzy@yahoo.com

 

هدف از تأسیس کتابخانه دانشگاهی نیل به هدف‌های دانشگاه یعنی حفظ، اشاعه و ارتقای دانش است. از این‌رو، هدف‌های آن هماهنگ با هدف‌های دانشگاه شکل می‌گیرد و معنی‌دار می‌شود. این نهاد ارتباط مستقیمی با نیازهای آموزشی و پژوهشی استادان و دانشجویان دارد و هدف اساسی آن حمایت از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه است. فراهم ساختن امکان پیشرفت تحصیلی دانشجویان، خدمت به استادان در امر انتقال دانش و اعتلای برنامه‌های پژوهشی و مطالعات پیشرفته از رسالت‌های کتابخانه دانشگاهی است.

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه نهاوند همزمان با تأسیس دانشکده تربیت بدنی ایجاد و هم سو با فعالیت های دانشگاه مسیر خود را پیموه تا جایی که هم اکنون شامل ۱۲۰۰۰ نسخه کتاب و منابع کمک آموزشی، اعم از فارسی و لاتین، منابع سمعی بصری و همچنین پایان نامه های دانشجویان می باشد. این مرکز از نرم افزار تخصصی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی “پارس آذرخش” جهت ایجاد پایگاه اطلاعات کتاب شناختی استفاده نموده و مجهز به سالن مطالعه، بخش مرجع و واحد جستجو در بانک اطلااتی منابع بوده و با استفاده از تخصص نیروی انسانی مرتبط با حوزه کاری در حال انجام خدمت می باشد. همچنین اعضاء می توانند از پایگاه “دانش لینک ” با استفاده از جستجو درمتن مقالات، نیاز پژوهشی خود را مرتفع سازند.