رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 

دکتر آمنه امانی
استادیار گروه :  شیمی
شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰
شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۶
پست الکترونیکی : a.amani@nahgu.ac.ir