برگزاری کارگاه با عنوان «اطلاع رسانی رویکرد پژوهشی در دانشگاه های اروپایی»

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه با عنوان «اطلاع رسانی رویکرد پژوهشی در دانشگاه های اروپایی» برای اعضای هیئت علمی و دیگر علاقه مندان توسط دکتر ینکی ملکی برگزار گردید.

در این کارگاه تمرکز صحبت ها در جهت آگاه سازی در حوزه چاپ مقالات در ژورنال های ISI  بود. بنابراین نکات کلیدی درباره این موضوع تشریح شد.