برگزاری کارگاه با عنوان «سلامت قلب»

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه با عنوان «سلامت قلب» توسط دکتر خادمی برگزار گردید. خلاصه ای از مطالب ارائه شده در این کارگاه به شرح ذیل می باشد:

یکی از عوامل مرگ و میر خصوصاً در کشورهای پیشرفته و صنعتی امراض قلبی و عروقی است. مطالعات نشان می دهد که %۳۰ مرگ و میر در ایالات متحده بر اثر امراض قلبی خصوصاً آتروسکلروزیس است. انجام تمرینات زیر بیشینه، در مراحل اول ۶۰-۴۰ درصد ضربان بیشینه. بعد از سازگاری، ۸۰-۶۰ درصد ضربان قلب بیشینه  به این بیماران قلبی عروقی سفارش می شود. تمرینات شدید هوازی با شدت بیش از % ۸۵ ضربان بیشینه، ۳ جلسه در هفته و در هر وهله ۲۰ دقیقه، برای افراد جوان و غیر ورزشکار و تمرینات با شدت بیش از % ۸۵ به قهرمان های ورزشی توصیه می شود (۵ وهله در هفته، ۲۵ دقیقه). باید در نظر داشت تمام تمرینات ورزشی بعد از معاینات پژشکی صورت گیرد.