دسترسی به آدرس کلاس های مجازی نیمسال ۹۸۲ گروه دروس عمومی

 

نام درس ساعت استاد لینک
اندیشه اسلامی ۱ مبدأ و معاد برابر با معرف اسلامی ۱ ۱۸-۱۶ش اعظم جانجان لینک کلاس
اندیشه اسلامی ۲ نبوت و امامت برابر با معارف اسلامی ۲ ۱۸-۱۶:۳۰ی اعظم جانجان لینک کلاس
اندیشه اسلامی ۲ نبوت و امامت برابر با معارف اسلامی ۲ ۱۶-۱۴ی اعظم جانجان لینک کلاس
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۱۸-۱۶ی کامیار شیراوند لینک کلاس
تفسیر موضوعی قرآن برابر با متون اسلامی ۱۸-۱۶ش محمد مولوی لینک کلاس
تفسیر موضوعی قرآن برابر با متون اسلامی ۱۸-۱۶د فاطمه بحیرایی لینک کلاس
دانش خانواده و جمعیت ۱۸-۱۶د پریسا زمانی لینک کلاس
زبان فارسی  

۱۸-۱۴د

رضا نیکوفر لینک کلاس