دسترسی به آدرس کلاس های مجازی نیمسال ۹۸۲ گروه شیمی

نام درس ساعت استاد لینک
ریاضی عمومی ۲ ۱۸-۱۴ ش فاطمه صفریان بحری لینک کلاس
شناسایی ترکیبات آلی ۱۰-۸ س

۱۰:۳۰-۱۲ د

فرانک نجفی زاده لینک کلاس
شیمی آلی ۱ ۱۲-۸ س دکتر ملیحه السادات صفایی لینک کلاس
شیمی آلی ۲ ۱۰-۱۲ ش

۱۴-۱۶ د

دکتر ملیحه السادات صفایی لینک کلاس
شیمی تجزیه ۱ ۱۰-۸ چ دکتر آمنه امانی لینک کلاس
شیمی تجزیه ۲ ۱۲-۸ س دکتر آمنه امانی لینک کلاس
شیمی تجزیه ۳ ۱۲-۸ ش دکتر آمنه امانی لینک کلاس
شیمی سبز و محیط زیست ۱۲-۹ ش زبنب احمدوند لینک کلاس
شیمی صنایع معدنی ۱۶-۱۴ ی زهره مرآتی لینک کلاس
شیمی صنعتی ۱ ۱۲-۸ چ وحید مظفری قلعه جوق لینک کلاس
شیمی عمومی ۲ ۱۲-۸ ش صابر وهمانی لینک کلاس
شیمی معدنی ۱ ۱۰-۸ ش

۱۰-۱۲ د

دکتر فرشته یعقوبی لینک کلاس
شیمی معدنی ۲ ۱۰-۸ د

۱۰-۱۲ س

دکتر فرشته یعقوبی لینک کلاس
شیمی و فناوری نفت و گاز ۱۶- ۱۴ چ

۱۶-۱۸ چ

وحیده مظفری قلعه جوق لینک کلاس
فیزیک عمومی ۲ ۱۰-۱۲ د

۱۴-۱۶ د

محسن گنجی لینک کلاس
متون علمی شیمی ۱۶-۱۴ د دکتر محمود ینکی ملکی لینک کلاس
نانو شیمی ۱۴-۱۲ ش صابر وهمانی لینک کلاس
استاندارد سازی ۱۰-۸ ی دکتر آمنه امانی لینک کلاس
اصول تصفیه آب و پساب‌های صنعتی ۱۰-۸ د

۱۴-۱۶ س

خانم عهدیه ده پهلوان لینک کلاس
اصول محاسبات شیمی ۱۲-۸ ی دکتر زهره مرآتی لینک کلاس
الکتروشیمی کاربردی ۱۰:۳۰-۸ د آقای صابر وهمانی لینک کلاس
ایمنی در آزمایشگاه ۱۰-۸ د آقای صابر وهمانی لینک کلاس
روش های جداسازی در شیمی تجزیه ۱۶-۱۴ د آقای صابر وهمانی لینک کلاس