دسترسی به آدرس کلاس های مجازی نیمسال ۹۸۲ گروه کشاورزی

 

نام درس ساعت استاد لینک
آفات مهم گیاهان باغبانی س۱۰-۸ دکتر مهتاب صالحی لینک کلاس
آمار و احتمالات ی۱۲-۸ دکتر زهرا ایزدی لینک کلاس
بیوشیمی عمومی ی ۱۲-۱۰ 

چ  ۱۲-۱۰

دکتر حسین خسروی لینک کلاس
خاک شناسی عمومی ۱۲-۱۰د دکتر مهتاب صالحی لینک کلاس
طرح آزمایشهای کشاورزی ی ۱۲-۱۰

س ۱۲-۱۰

دکتر زهرا ایزدی لینک کلاس
فیزیولوژی گیاهی ۱۶-۱۴ی دکتر زهرا ایزدی لینک کلاس
ماشین های کشاورزی عمومی چ۱۰-۸ دکتر حسین خسروی لینک کلاس
مبانی بیوتکنولوژی وکشت بافت س۱۶-۱۴ دکتر حسین خسروی لینک کلاس
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی د۱۶-۱۴ دکتر زهرا ایزدی لینک کلاس
مهارتهای میوه کاری ۱ س۱۰-۸ دکتر حسین خسروی لینک کلاس
مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی د۱۰-۸ دکتر مهتاب صالحی لینک کلاس
فیزیک عمومی ۱۰-۱۲س

۱۴-۱۶ س

خانم زاهده کاظمی لینک کلاس
کارآفرینی در کشاورزی پایدار

 

د- ۱۴تا۱۶ دکتر مهرداد پویا لینک کلاس
کاربرد کامپیوتر ش- ۸ تا ۱۰

ش- ۱۴ تا ۱۶

دکتر مهرداد پویا  لینک کلاس
روانشناسی تربیتی ی- ۱۴ تا ۱۶

د- ۸ تا ۱۰

دکتر مهرداد پویا لینک کلاس 
مبانی برنامه ریزی آموزشی و درسی  د- ۱۰ تا ۱۲ دکتر مهرداد پویا  لینک کلاس
اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار ش- ۱۰ تا ۱۲ دکتر عاطفه ملکیان لینک کلاس
اقتصاد کشاورزی ی- ۸ تا ۱۰

ی- ۱۰ تا ۱۲ هفته های زوج

دکتر عاطفه ملکیان لینک کلاس