دسترسی به آدرس کلاس های مجازی نیمسال ۹۸۲ گروه علوم ورزشی

 

نام درس ساعت استاد لینک
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش چ۱۴-۱۶ دکتر معصومه سیف لینک کلاس
مبانی مدیریت س۱۱:۳۰-۱۳ دکتر محمد سیاوشی لینک کلاس
آناتومی انسان د۱۶-۱۸ دکتر شهاب الدین باقری لینک کلاس
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی س۱۶-۱۸ دکتر محمد سیاوشی لینک کلاس
اصول و روش شناسی تمرین ش۱۰-۱۲ دکتر علیرضا خادمی لینک کلاس
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی د۱۴-۱۶ دکتر علیرضا خادمی لینک کلاس
فعالیت بدنی و تندرستی د۱۶-۱۸ دکتر علیرضا خادمی لینک کلاس
فیزیولوژی انسان س۱۴-۱۶ دکتر مهبانو قادری لینک کلاس
مبانی استعداد یابی ورزش ش۱۴-۱۶ دکتر معصومه سیف لینک کلاس
مبانی و فلسفه تربیت بدنی چ۱۴-۱۶ دکتر علیرضا خادمی لینک کلاس
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی س۱۴-۱۶ دکترمحمد سیاوشی لینک کلاس
مقدمات روانشناسی ورزشی ش۱۶-۱۸ دکتر علیرضا خادمی لینک کلاس
مقدمات مکانیک حرکت انسان ی۱۶-۱۸ دکتر پورداد کیانی لینک کلاس
آسیب شناسی ورزشی چ۱۴-۱۶ دکتر شهاب الدین باقری لینک کلاس
آمار و ریاضی در علوم ورزشی ی۱۴-۱۶ دکتر علیرضا خادمی لینک کلاس
تغذیه ورزش و کنترل بدن د۱۴-۱۶ دکتر معصومه سیف لینک کلاس
متون خارجه در علوم ورزشی س۱۰-۱۲ دکتر شهاب الدین باقری لینک کلاس
یادگیری حرکتی ی۱۴-۱۶ خانم الهه سیاوشی لینک کلاس
زبان خارجه س۱۴-۱۷ دکتر محمود ینکی ملکی لینک کلاس