دسترسی به آدرس کلاس های مجازی نیمسال ۹۸۲ گروه صنایع و فیزیک

گروه صنایع

 

نام درس ساعت استاد لینک
کنترل کیفیت آماری ۱۱-۸ ی علی رحیمی فرد لینک کلاس
آمار مهندسی ۱۰-۸ی

۱۴-۱۶ی هفته های زوج

مهندس هنگامه هادیان لینک کلاس
استاتیک و مقاومت مصالح ۱۰-۱۲ش

۱۴-۱۶ش هفته های زوج

خانم دهقانی لینک کلاس
اصول حسابداری و هزینه یابی ۱۴-۱۶س

۸-۱۰ چ هفته های زوج

دکتر الهام فرزانگان لینک کلاس
اصول مدیریت و تئوری سازمان ۱۲-۱۰س دکتر عاطفه ملکیان لینک کلاس
اقتصاد عمومی ۲ ۱۲-۱۰د دکتر الهام فرزانگان لینک کلاس
برنامه ریزی حمل و نقل ۸-۱۰ش

۱۴-۱۶ش هفته های زوج

مهندس هنگامه هادیان لینک کلاس
برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی ها ۱ ۱۶-۱۳ی علی رحیمی فرد لینک کلاس
تجزیه و تحلیل تصمیم ­گیری ۱۰-۱۲ د

۱۴-۱۶ ش هفته های زوج

دکتر عاطفه ملکیان لینک کلاس
تحقیق در عملیات ۱ ۱۴-۱۶ی هفته های فرد

۸-۱۰د

مهندس هنگامه هادیان لینک کلاس
جبر خطی ۱۲-۸ی مهدی کیانی لینک کلاس
ریاضی ۲ ۱۴-۱۶س

۱۶-۱۸س هفته های زوج

فاطمه صفریان بحری لینک کلاس
زبان تخصصی ۱۶-۱۴ش دکتر محمود ینکی ملکی لینک کلاس
طرح ریزی واحدهای صنعتی ۱۴-۱۶ش هفته های فرد

۱۴-۱۶ د

مهندس هنگامه هادیان لینک کلاس
فیزیک ۲ ۱۰-۱۲د

۱۴-۱۶ د هفته های زوج

حسین حسین خانی لینک کلاس
کارگاه عمومی جوش

 

ش- ۱۶تا۱۸ علی اصغر حاج بابایی لینک کلاس 
آزمایشگاه فیزیک ۲

 

۱۲-۱۴ی

 

پریا کیانی  لینک کلاس
آزمایشگاه کامپیوتر

 

د- ۸ تا ۱۰ دکتر عاطفه ملکیان لینک کلاس 
محاسبات عددی ۱۲-۱۰س دکتر الهام فرزانگان لینک کلاس
مدیریت کیفیت و بهره­ وری ۱۰-۱۲ش

۱۴-۱۶ش هفته های زوج

پری سیما پاکروان لینک کلاس
معادلات دیفرانسیل ۱۲-۸ش فاطمه صفریان بحری لینک کلاس
کارآفرینی ۱۰-۸س دکتر مهرداد پویا لینک کلاس

 

 

گروه فیزیک

 

 

نام درس ساعت استاد لینک
الکترونیک ۱ ۱۲-۱۰س هفته های فرد

۱۴-۱۶ س

حسین ذوالفقاری لینک کلاس
بلور شناسی ۱۰-۱۲د

۱۰-۱۲س هفته های زوج

حسین حسین خانی لینک کلاس
ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱ ۱۴-۱۶د هفته های زوج

۸-۱۰چ

محسن گنجی لینک کلاس
ریاضی فیزیک ۲ ۱۴-۱۶د هفته های فرد

۸-۱۰س

حسین حسین خانی لینک کلاس
مکانیک کوانتوم ۱ ۱۰-۱۲چ

۱۴-۱۶چ هفته های فرد

محسن گنجی لینک کلاس
مکانیک تحلیلی ۲ ۸-۱۰د

۱۴-۱۶چ هفته های زوج

محسن گنجی لینک کلاس