دسترسی به آدرس کلاس‌های مجازی نیمسال ۹۸۲ دروس آزمایشگاهی

 

نام درس ساعت استاد لینک
آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱ ۱۰-۱۲ش خانم باوندی لینک کلاس
آزمایشگاه شیمی معدنی ۱ ۱۴-۱۶ش زینب احمدوند لینک کلاس
آزمایشگاه شیمی آلی ۲ ۱۲-۱۴د مهتاب معینی مهر لینک کلاس
آزمایشگاه شیمی عمومی ۲ ۱۴-۱۶س خانم نجفی زاده لینک کلاس
آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱ ۱۰-۱۲چ عهدیه ده پهلوان لینک کلاس
آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲ ۱۰-۱۲ی عهدیه ده پهلوان لینک کلاس
آزمایشگاه شیمی تجزیه ۳ ۱۰-۱۲د عهدیه ده پهلوان لینک کلاس
آزمایشگاه اصول تصفیه آب  

۱۴-۱۶چ

عهدیه ده پهلوان لینک کلاس